MR


MR van CBS Het Kompas
Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR) die meebeslist over de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. Ouders en personeel kunnen via de MR invloed uitoefenen op het beleid van de school. Elk belangrijk voorgenomen besluit moet onze directie voorleggen aan de MR. Aan al deze beleidsmatige zaken werkt de MR met als einddoel uw kind kwalitatief goed onderwijs te kunnen laten volgen op een veilige school.

Als MR van CBS Het Kompas zijn wij graag bereikbaar voor de leerkrachten en ouders die betrokken zijn bij de school. Maar wie zitten er eigenlijk in die MR en wat wordt er besproken?

De MR van Het Kompas bestaat uit:

Wilma van Dusseldorp – voorzitter (o)
Mark van Wingerden – lid
Petra Raus – vertegenwoordiger GMR
Margo ter Wal – notulist (p)

p=personeelsgeleding   o=oudergeleding

Onze school maakt deel uit van de Stichting LOGOS. LOGOS heeft een overkoepelende GMR (Gemeenschappelijke MR). Vanuit onze MR is Petra Raus de afgevaardigde binnen de GMR. Zij is goed op de hoogte van wat er op dat niveau allemaal speelt en geeft deze informatie terug aan ons en wij aan u.

Vergaderingen
We vergaderen na een GMR-vergadering. Meestal is dat om de 6-8 weken.
De vergaderingen zijn openbaar, d.w.z. dat als u er eens bij wilt zijn, kan dit.
Neemt u in dat geval contact op met de voorzitter. Zij kan u alles vertellen over data, tijden en regels daaromtrent.
Ook de notulen van de vergaderingen zijn openbaar en zijn op de site te vinden. Zo kunt u als niet MR-lid, toch volledig op de hoogte zijn van het reilen en zeilen van de school.

Soms kan een onderwerp om vertrouwelijkheid vragen. In dat geval kan het bestuur van de school, met redenen omkleed, aangeven aan de leden van de MR dat geheimhouding voor een bepaalde tijd gewaarborgd moet zijn, maar dat zijn uitzonderingen.

Taken van de MR
De MR behartigt de belangen van de school, de ouders en leerkrachten voor wat betreft beleid, zoals o.a. het schoolplan, begroting en formatie (hoe worden de groepen ingedeeld). Op sommige punten mogen we advies geven en op sommige punten moet de schooldirectie instemming vragen. Kortom, vanuit de MR hebben we een belangrijke taak om zoveel mogelijk zaken zo goed mogelijk te regelen voor de school.

De wet medezeggenschap op scholen geeft aan op welke beleidszaken de MR instemming of adviesrecht heeft (www.infowms.nl).

 

 

 


Webdevelopment: ONMEDIA